ولو ان رب العرش بیننا سعدنا و لکن امرہ کان

ساقی بده آن کوزه یاقوت روان را. دٺت٥ـگ ؿاـ٩ ُـٞت ٿ دڅػـت ٿ کى ػؿوٵ ٻؿاقٽ دٶحٵ ِچ٥ ټٵڎٝ ٿ ٴٗاک ػاتما ٛوّوٵ رب سلام و هروا اب یاهناد ترذ تشادرب زا سپ یاياقب یزاسينغ ریثات يبايزرا يياقشق - يکرت یراورپ رن یاههرب دركلمع ،سراف ناتسا یعیبط عبانم و یزراشک شزومآ و تاقیقحت زکرم ،یماد مولع تاقیقحت شخب

2022-12-04
    سو ر هعبسه
  1. آری شتر
  2. 3 آل عمران Aal-Imran
  3. سورة Sura العلق Al-Alaq
  4. کوتاه و شنیدنی